Köp- och leveransvillkor

1.

ALLMÄNT

1.1.

Dessa allmänna villkor gäller för dig som i egenskap av konsument ingår ett avtal om köp av köksinredning eller andra varor med Svenska Funkiskök AB, org.nr. 559223-6821. Separata villkor gäller för den som ingår avtal i egenskap av näringsidkare.

1.2.

Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Svenska Funkiskök AB framgår på bolagets hemsida, www.funkiskok.se.

2.

AVTALETS INGÅENDE, M.M.

2.1.

När du gör en beställning av varor från Svenska Funkiskök AB accepterar du samtidigt dessa allmänna villkor. Du förbinder dig att följa villkoren i dess helhet.

2.2.

Beställningsprocessen inleds genom att du, med hjälp av ritprogrammet på Svenska Funkiskök AB:s hemsida, skapar en ritning av din önskade köksinredning. Vid behov bistår Svenska Funkiskök AB:s personal i detta arbete. Inom kort efter att ritningen har färdigställts skickar Svenska Funkiskök AB en slutlig offert till dig.

2.3.

När du godkänt beställningsunderlag och offert tar vi fram en förskottsfaktura till dig på 50% av totalbeloppet. För att överenskommen färdigställande dag av dina snickerier skall kunna hållas, skall fakturan betalas inom 5 dagar.

2.4.

Offertens pris är giltigt fram till överenskommen leveransdag. Om du önskar att senarelägga leveransdagen kan priset komma att justeras och meddelas i detta fall i god tid av Funkiskök. Förskottsbetalningen justeras ej och återbetalas ej i detta fall.

3.

ÅNGERRÄTT

3.1.

Eftersom köpet avser varor som tillverkas på beställning och efter dina anvisningar, omfattas köpet inte av någon lagstadgad ångerrätt (se 11 § p. 3 lagen [2005:59] om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

3.2.

Svenska Funkiskök AB erbjuder dock en möjlighet för dig att avaktivera köpet. En sådan avaktivering sker automatiskt om du inte betalar förskottsfakturan inom 5 dagar. En avaktivering av köpet skall dessutom göras skriftligen per e-post till order@funkiskok.se, med angivande av namn och adress samt skälen för till att köpet avaktiveras. Du kommer därefter att motta en bekräftelse på att köpet har avaktiverats.

4.

BETALNING

4.1.

Om inget annat har överenskommits, erläggs köpeskillingen genom två (2) delbetalningar.

4.2.

Den första fakturan skickas till dig så fort du har godkänt beställningsunderlag och offert. Denna faktura avser halva den avtalade köpeskillingen och ska betalas inom fem (5) dagar från fakturadatumet. Denna faktura avser ställ- och materialkostnader för din beställning. Om betalning inte erläggs inom betalningsfristen, har Svenska Funkiskök AB rätt att frånträda avtalet. Eventuella förseningar med den första delbetalningen kan komma att påverka leveranstidpunkten.

4.3.

Den andra fakturan skickas till dig i samband med att du erhåller slutgiltigt besked om leveransdatum. Denna faktura avser den resterande köpeskillingen och ska betalas i god tid innan leveransen skickas från snickeriet (dock senast 3 bankdagar innan leverans). Dina varor levereras först efter att full betalning har erlagts. Förseningar med den andra delbetalningen kan således medföra att transporten måste ombokas. Du svarar själv för merkostnader som uppstår till följd av en sådan ombokning och saknar rätt att göra gällande påföljder för leveransförseningar som beror på att betalning erlagts för sent.

5.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

5.1.

Svenska Funkiskök AB låter tillverka varorna utifrån ditt beställningsunderlag. Om möjligt försöker Svenska Funkiskök AB även tillgodose önskemål om ändringar i och tillägg till beställningar som tillkommer efter att avtal har träffats. Det är dock alltid Svenska Funkiskök AB som avgör ifall dina önskemål är möjliga att tillgodose.

5.2.

Ändringar i eller tillägg till en beställning som tillkommer efter att avtal träffats kommer alltid att medföra merkostnader. Sådana merkostnader läggs på din slutfaktura. Svenska Funkiskök AB förbehåller sig även rätten att ta ut en extra avgift för hanteringen av sådana ändringar och tillägg.

5.3.

Ändringar i eller tillägg till en beställning som tillkommer efter att avtal träffats kan även medföra att leveranstidpunkten senareläggs. Du har inte rätt att göra gällande påföljder för sådana leveransförseningar.

5.4.

Önskemål om ändringar i och tillägg till befintliga beställningar ska lämnas till Svenska Funkiskök AB skriftligen per e-post till den säljare du haft kontakt med.

6.

LEVERANSTID

6.1.

Med leverans avses att varorna avlämnats enligt punkten 7.

6.2.

Leverans sker vanligen inom fyra (4) till tolv (12) veckor efter att du erhållit din orderbekräftelse. Eftersom Svenska Funkiskök AB:s verksamhet avser varor som tillverkas på beställning, är det dock möjligt att leveranstiden under vissa perioder kan vara längre än så.

6.3.

Slutligt besked om leveransdatum lämnas senast tio (10) dagar i förväg.

6.4.

Enligt punkterna 4.3 och 5.3 ansvarar Svenska Funkiskök AB inte för förseningar som beror på ändringar i och tillägg till en befintlig beställning eller på att betalning erlagts för sent.

6.5.

Efter ingått avtal kan leveranstiden ej ändras. Om kunden önskar ta emot köket senare är det dennes ansvar att ombesörja transport och lagerhållning.

7.

TRANSPORT OCH AVLÄMNING

7.1.

Varorna levereras till den adress som du har uppgett i din beställning. Om adressen inte är åtkomlig för transportbilen, levereras varorna i stället till närmsta lämpliga avlämningsplats. Varorna anses avlämnade när de har lastats ut ur transportbilen. Transportfirman hjälper inte till att bära in varorna i bostaden.

7.2.

Kostnaden för att transportera varorna skiljer sig mellan olika leveranssorter. Kostnader och leveransvillkor tas fram i god tid och godkänns av dig innan leverans.

7.3.

Efter att vi bokat din transport med en tydlig leveransdag, bokas även en telefonavisering ca 1 h innan leverans. Merkostnader som uppstår till följd av att du uteblir från leveranstillfället eller orsakar att leveransen försenas ska betalas av dig.

7.4.

När varorna mottas är du skyldig att gå igenom pallarna och anmärka om det finns några yttre transportskador. Sådana yttre transportskador måste antecknas av chauffören innan du skriver på fraktsedeln och ska anmälas till Svenska Funkiskök AB per e-post senast inom ett (1) dygn från leveransen.

7.5.

Övriga transportskador ska anmälas till Svenska Funkiskök AB per e-post inom fem (5) dagar från leveransen. Det är därför viktigt att du packar upp och undersöker varorna snarast efter att du mottagit dem. Ta gärna bilder på skadorna och maila oss.

8.

MONTERING

8.1.

Svenska Funkiskök AB tillhandahåller monteringsanvisningar och kan på vissa orter vara behjälpligt med att rekommendera hantverkare som utför monteringar av kök. Svenska Funkiskök AB ansvarar dock aldrig för skada som uppstår efter att en vara har avlämnats.

9.

REKLAMATION OCH FELANSVAR

9.1.

Svenska Funkiskök AB godkänner reklamation av varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

9.2.

Om du vill göra gällande att en vara är felaktig ska du kontakta Svenska Funkiskök AB per e-post, så snart som möjligt efter att felet har upptäckts. Reklamationen ska innehålla en tydlig beskrivning av det fel som görs gällande och fotografier på den aktuella varan ska bifogas.

9.3.

Reklamationer som görs inom sju (7) dagar från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Reklamationsrätten upphör tre (3) år efter att varan levererades.

9.4.

Om reklamationen har inkommit i tid och Svenska Funkiskök AB bedömer att den reklamerade varan är behäftad med fel, kommer du inom kort att få besked om ifall varan ska repareras eller bytas ut.

9.5.

Om en vara ska repareras eller bytas ut, åtar sig Svenska Funkiskök AB att företa åtgärden inom skälig tid och utan kostnad för dig. I förekommande fall svarar Svenska Funkiskök AB för returneringskostnader. Du är dock skyldig att i skälig omfattning medverka till åtgärden, exempelvis genom att lämna in varan till Svenska Funkiskök AB eller hålla varan tillgänglig vid hembesök. Om du drabbas av särskilda kostnader i samband med sådan medverkan, åtar sig Svenska Funkiskök att i skälig mån ersätta dessa.

9.6.

Vid konstaterat fel i en vara ska du om möjligt kontakta Svenska Funkiskök AB innan varan monteras. Du ska också i övrigt vidta skäliga åtgärder för att begränsa Svenska Funkiskök AB:s kostnader. I annat fall kan du bli skyldig att svara för den merkostnad som uppstått.

9.7.

Om det vid en reklamation visar sig att det inte är fel på varan, har Svenska Funkiskök AB rätt till ersättning för de undersökningskostnader som orsakats av reklamationen. Det kan exempelvis röra sig om milersättning, restidsersättning och demonteringskostnad.

10

KÖPARENS RÄTT TILL SKADESTÅND

10.1.

Du har rätt till ersättning för utgifter och förluster som uppstått för dig på grund av att varan är felaktig eller på grund av Svenska Funkiskök AB:s dröjsmål, såsom kostnader för telefon, porto, resa och förlorad arbetsinkomst. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet eller ideell skada som t.ex. obehag, olust eller olägenhet. Ersättning utgår inte heller för inbokade entreprenörer som inte har beställts via Svenska Funkiskök AB.

10.2.

Svenska Funkiskök AB går fritt från skadestånd om Svenska Funkiskök AB kan påvisa att dröjsmålet beror på hinder utanför Svenska Funkiskök AB:s kontroll som Svenska Funkiskök AB skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder Svenska Funkiskök AB inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

10.3.

Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada.

11.

FORCE MAJEURE

11.1.

Svenska Funkiskök AB ansvarar inte för fel eller förseningar orsakade av omständigheter som bolaget inte kunnat råda över. Sådana omständigheter innefattar exempelvis allmänna konflikter på arbetsmarknaden, extrema väderförhållanden, pandemi, epidemi, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem samt fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation. Detsamma gäller för fel eller förseningar i tjänster som tillhandahållits av Svenska Funkiskök AB:s underleverantörer.

11.2.

De omständigheter som avses i första stycket medför befrielse från alla påföljder.

11.3.

Om en sådan situation skulle uppstå kommer Svenska Funkiskök AB att informera dig om detta, dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Om omständigheten varat längre än sex (6) månader har både du och Svenska Funkiskök AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Svenska Funkiskök AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa allmänna villkor. Ändringar av de allmänna villkoren kommer att publiceras på Svenska Funkiskök AB:s hemsida och gäller från tidpunkten då du accepterat dem. Du anses alltid ha accepterat en ändring 30 dagar efter att Svenska Funkiskök AB informerat dig om ändringen.

13.

OGILTIGHET

Om en domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle anse att någon bestämmelse i dessa allmänna villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14.

ÖVRIGT

14.1.

Svenska Funkiskök AB:s hemsida, och allt innehåll som finns på hemsidan, ägs av Svenska Funkiskök AB. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det är förbjudet att utan skriftligt godkännande kopiera eller använda sig av Svenska Funkiskök AB:s varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout eller information om varor, tjänster och annat innehåll. I samband med beställningen kommer du att uppge vissa personuppgifter, exempelvis namn, adress och kontaktuppgifter, vilka används för att genomföra beställningen, producera varorna och utföra leveransen på ett så smidigt sätt som möjligt. Svenska Funkiskök AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin personuppgiftspolicy, som finns tillgänglig på hemsidan.

14.2.

I samband med beställningen kommer du att uppge vissa personuppgifter, exempelvis namn, adress och kontaktuppgifter, vilka används för att genomföra beställningen, producera varorna och utföra leveransen på ett så smidigt sätt som möjligt. Svenska Funkiskök AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin personuppgiftspolicy, som finns tillgänglig på hemsidan.

15.

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

15.1.

Svenska Funkiskök AB eftersträvar att lösa eventuella tvister i samförstånd, efter dialog med dig.

15.2.

Om en tvist inte kan lösas i samförstånd, kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som du hittar mer information om på adressen www.arn.se. Svenska Funkiskök AB åtar sig att följa beslut från ARN.

15.3.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras i enlighet med svensk lag, i första hand enligt ovan och i andra hand av allmän domstol.

Här kan du även ladda ner våra Köp- och leveransvillkor som en pdf.